Tiedote 8.5.2020: PERUSKOULUJEN AVAAMINEN JA OPPILAIDEN SIIRTYMINEN TAKAISIN LÄHIOPETUKSEEN

Suomen hallituksen koronavirustilanteen hoitoon liittyvän päätöksen mukaisesti peruskoulut avataan torstaina 14.5., ja oppilaat palaavat edellä mainitusta päivästä lukien normaaliolojen lainsäädännön mukaiseen lähiopetukseen. Tiedotimme asiasta ensimmäisen kerran huoltajille heti hallituksen päätöksen julkistamisen jälkeen.

Lähiopetukseen siirryttäessä noudatamme edelleen koronavirustilanteesta johtuvia turvajärjestelyjä, joita on kuvattu alla tarkemmin. Ne perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) antamiin ohjeisiin. Lisäksi turvajärjestelyjä on käsitelty Siikaisten kunnan koronavirustilannejärjestelyjä koordinoivassa johtoryhmässä 6.5. ja opettajainkokouksessa 7.5.
Koulujen avautuessa 14.5. alkaen poissaoloihin sovelletaan taas normaaleja poissaolokäytänteitä.

Yleiset toimenpiteet
Siikaisten yhtenäiskoulussa hygieniatasoa on korotettu. Käsiä pestään usein, ja luokissa on sekä nestemäistä käsienpesuainetta että käsidesiä.

Yskimis- ja aivastamishygieniaan liittyvät periaatteet käydään läpi ja niiden nou-dattamiseen kiinnitetään erityistä huomiota.
Koulutyö pyritään järjestämään niin, että erilaiset ruuhkatilanteet voidaan välttää ja oppilaiden väliset etäisyydet ovat riittävän suuria.
Koululle ei päästetä ylimääräisiä henkilöitä muuten kuin erittäin pakottavasta syystä. Kodin ja koulun välinen yhteydenpito pyritään hoitamaan edelleen etäyhteyksin, ja tarvittaessa huoltajia pyydetään sopimaan tapaamisista etukäteen opettajan tai rehtorin kanssa.
Koulussa ei järjestetä yhteistilaisuuksia.

Siivous on kohdennettu tehostetusti sellaisiin kohteisiin ja pintoihin, joiden kautta tartuntariski on suurin. Siivousaineiden käytössä sovelletaan Opetushallituksen välittämiä ohjeita. Kaikissa WC-tiloissa siirrytään kertakäyttöisten käsipyyhkeiden käyttöön.

Ainoastaan täysin terveenä kouluun
Kouluun ei edelleenkään voi tulla, jos oppilaalla on vähäisiäkin flunssan oireita. Tarvittaessa huoltajia pyydetään noutamaan oppilas kesken koulupäivän kotiin. Sairastunut oppilas odottaa valvotusti ja eristyksessä huoltajien noutoa joko ulkona koulun pihalla tai liikuntahallin aulassa. Odotuspaikasta ilmoitetaan tapauskohtaisesti samalla, kun huoltajille ilmoitetaan oppilaan sairastumisesta.

Jos oppilas kuuluu perussairautensa vuoksi riskiryhmään, lääkäriltä voi pyytää todistuksen sairauslomaa ja etäopetuksena järjestettävää opetusta varten.

Koulukuljetukset
Koulukuljetukset ajetaan normaalitilanteen mukaisesti, eikä poikkeuskuljetuksia järjestetä.

Ensimmäinen koulupäivä
Oppilaat ohjataan odottamaan koulupäivän alkua suoraan omiin luokkiinsa, joissa opettajat ovat ottamassa heitä vastaan. Rehtori ja koulunkäynninohjaajat ohjaavat oppilaat koulun pihalta oikeisiin luokkiin.
Opettajat käyvät ensimmäisellä tunnilla oppilaiden kanssa läpi koronavirustilanteesta johtuvat turvallisuusohjeet ja poikkeusjärjestelyt.

Opetusryhmät ja koulupäivät
Vuosiluokkien 0 – 6 ja erityisopetusryhmän opetus järjestetään siten, että luokan oma luokanopettaja pitää kaikki luokan oppitunnit.
Vuosiluokkien 0 – 6 ja erityisopetusryhmän koulupäivä päättyy joka koulupäivä klo 13.00.
Yläkoulussa opetusryhmiin ja koulupäivän pituuteen ei tule muutoksia.
Turvallisuusjärjestelyjen vuoksi opetusryhmien päivittäinen lukujärjestys poikkeaa kuluvan lukuvuoden lukujärjestyksestä.

Opetustilat ja välineet
Vuosiluokkien 0 – 6 kaikki luokissa pidettävät oppitunnit pidetään vuosiluokkien omissa luokissa. Vuosiluokkien 7 – 9 luokissa pidettävät tunnit pidetään lukujärjestyksen mukaisesti aineluokissa. Jos mahdollista, luokissa pulpetit järjestetään siten, että oppilaiden väliset etäisyydet ovat mahdollisimman suuria.

Oppilailla lainassa olleet Chromebookit palautetaan ensimmäisenä koulupäivänä luokittain suoraan rehtorille. Asiasta annetaan tarkemmat ohjeet ensimmäisenä koulupäivänä.

Opetusvälineitä käytetään siten, ettei samaa opetusvälinettä käytä useampi oppilas. Jokaiselle vuosiluokkien 7 – 9 oppilaalle nimetään tietty Chromebook, jota ainoastaan hän käyttää opiskelussa. Vuosiluokan 6 ja erityisopetusryhmän oppilaille nimetään vastaavasti oma henkilökohtainen tablettitietokone, jota vain hän käyttää opiskelussa.

Käsityöluokat eivät ole vuosiluokkien 0 – 5 käytössä. Liikuntahalli on suljettu ulkopuolisilta käyttäjiltä, ja se on luokkien käytössä. Samoin ulkoliikuntapaikat ovat luokkien käytössä. Opettajainhuoneessa olemista vältetään mm. siten, että opettajat säilyttävät ulkovaatteitansa luokassa.

Välitunnit ja välituntisiirtymiset
Välituntijärjestelyjä varten koulun piha-alue on jaettu seuraaviin neljään välituntialueeseen: keinujen ja kiipeilytelineiden alue, pesäpallokenttä, monitoimiareena ja asfalttipiha ja koulurakennukset edessä oleva katos. Vuosiluokat ohjataan porrastetusti viettämään välituntia edellä mainituille alueille niin, että vuosiluokat pysyvät erillään.
Välituntiajat porrastetaan niin, että vuosiluokat voidaan pitää erillään.
Opettajat saattavat oppilaat välitunnille ja välitunnilta siirrytään oman opettajan johdolla luokkaan tai muualle oppitunnille.

Ruokailuun siirtyminen ja ruokailu
Opettajat ja koulunkäynninohjaajat ohjaavat ruokailujärjestelyjen toteutumista ja annettujen ohjeiden noudattamista.
Oppilaat pesevät huolellisesti kädet luokissa ennen ruokailua ja desifioivat vielä kädet saavuttuaan ruokalaan. Myös koulun henkilökunta toimii saman toiminta-mallin mukaan.

Ruokailuun siirtyminen järjestetään niin, että vuosiluokat liikkuvat omina ryhminään. Ruokailuun siirrytään 5 minuutin porrastuksella aina nuorimmasta ikäluokasta alkaen niin, että jonottaminen ruokalassa voidaan välttää.

Ruokailuaikataulut
– Klo 10.30 alkaen ruokailevat vuosiluokkien 0 – 2 ja erityisopetusryhmän op-pilaat seuraavasti:
– Klo 10.30 alkaen esikoulu
– Klo 10.35 alkaen vuosiluokka 1
– klo 10.40 alkaen vuosiluokka 2
– klo 10.45 erityisopetusryhmä

-Klo 11.15 alkaen ruokailevat vuosiluokkien 3 – 6 oppilaat seuraavasti:
– klo 11.15 alkaen vuosiluokka 3
– Klo 11.20 alkaen vuosiluokka 4
– klo 11.25 alkaen vuosiluokka 5
– klo 11.30 alkaen vuosiluokka 6

– Klo 12.00 alkaen ruokailevat vuosiluokkien 7 – 9 oppilaat seuraavasti:
– Klo 12.00 alkaen vuosiluokka 7
– Klo 12.05 alkaen vuosiluokka 8
– Klo 12.10 alkaen vuosiluokka 9

Ruoka noudetaan edelleen itse linjastolta. Ruokalista on laadittu siten, että lou-naat sopivat venytetty ruokailuihin käytetty aika huomioiden tarjottavaksi. Voileipälevite tarjotaan levitenappeina. Linjastolla olevia ottimia vaihdetaan uusiin tavallista useammin.
Koko ruokasalia hyödynnetään niin, että etäisyydet ruokailijoiden välillä ovat mahdollisimman suuria.
Ruokailun jälkeen kaikki vuosiluokat palaavat opettajan johdolla koululle.

Etäopetuksessa saavutettujen oppimistulosten ja koulun kiinniolon vaikutusten arviointi
Ennen lukuvuoden päättymistä olevan lähiopetusjakson aikana opetushenkilöstö ja oppilashuollon henkilöstö pyrkivät kokoamaan tilannekuvan siitä, miten opiske-lu on edennyt etäopiskelun aikana ja minkälaisia muita huolia on noussut esiin koulun kiinniolon aikana. Kertyneitä tietoja hyödynnetään ensi lukuvuoden suunnittelussa.

Koulun päättäjäiset ja kevätjuhla
Varsinaisia koulun päättäjäisiä ja kevätjuhlaa ei järjestetä. Viimeisenä koulupäivänä, eli lauantaina 30.5. lukuvuositodistukset, päättötodistukset, stipendit ja hymypatsaat jaetaan oppilaille heidän omissa luokissaan. Oppilaiden huoltajat ja läheiset eivät valitettavasti voi osallistua tilaisuuteen. Lukuvuoden päätöspäivänä kaikkien oppilaiden koulupäivä päättyy klo 9.30 ja koulukuljetukset lähtevät klo 9.45. Muita koulukuljetuksia ei ajeta.

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta jatkuvat samaan tapaan kuin ennen koulujen sulkemista. Uusien tilajärjestelyjen myötä toiminta siirtyy koululla omiin tiloihinsa, johon kulku on koulun edessä olevan katoksen kautta.

Kerhotoiminta
Vuosiluokkien 1 – 3 jalkapallokerho aloittaa viimeisellä viikolla. Toiminnassa sovelletaan samoja ohjeita kuin urheiluseurojen toiminnassa. Harjoitukset jatkuvat kesällä 2 kertaa viikossa myöhemmin erikseen sovittavana aikana.

Lasten kesäkerho
Lasten kesäkerho toteutetaan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti 1. – 26.6.2020. Kesäkerho on avoinna klo 7.00 – 17.00. Jos lapsen tulisi päästä kesäkerhoon jo ennen sen avautumista, huoltajia pyydetään ottamaan yhteyttä rehtori-sivistystoimenjohtaja Jari Tuuriin.

Lisätiedot
Lähiopetukseen palaamiseen koskevissa kysymyksissä kannattaa ottaa yhteyttä suoraan rehtoriin.
Rehtorin yhteystiedot
– GSM 044-7201 041
– Sähköposti jari.tuuri@siikainen.fi
– Lisäksi rehtori on tavoitettavissa Wilman välityksellä.

Lähiopetukseen liittyvissä kysymyksissä voi myös ottaa yhteyttä oppilaan omaan luokanopettajaan tai luokanvalvojaan.

Terveisin
SIIKAISTEN YHTENÄISKOULU
Jari Tuuri
rehtori-sivistystoimenjohtaja