Kuntastrategia

Kuntastrategia on hyväksytty vuosille 2017-2018

Valtuuston hyväksymän strategian siirtymävuosille 2017-2018 kohti maakuntauudistusta voit lukea täältä:
20160922 Kuntastrategia valtuusto

Valmistelusta:
Valtuusto käynnisti kuntastrategian laadinnan työryhmätyöskentelyllä kokouksen päätteeksi. Samassa yhteydessä valtuusto päätti kyläkierroksen toteuttamisesta. Keskustelutilaisuuksia pidettiin yhteensä seitsemän. Tutustu valmisteluaineistoon. Sinulla on mahdollisuus edelleen kertoa näkemyksesi ja ottaa kantaa valmisteluun.
Kunnanvaltuuston strategiatyön käynnistysseminaari
Keskustelutilaisuudet kylillä Siikaisten kunnan tulevaisuudesta maaliskuussa 2016

Kuntastrategian tekeminen käynnistyy Siikaisissa – osallistu

Siikaisten valtuusto käynnistää vuoden ensimmäisessä kokouksessaan 18.helmikuuta kuntastrategian laatimisen. Uusi lakisääteinen kuntastrategia on jatkossa valtuuston merkittävin ohjausväline kunnan johtamisessa. Valtuusto päättää kuntastrategiassa kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntalain mukaan kuntastrategiassa tulee linjata ja asettaa pitkän aikavälin tavoitteet ainakin kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseen, palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen, kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädettyihin palvelutavoitteisiin, omistajapolitiikkaan, henkilöstöpolitiikkaan, kunnan asukkaiden osallistumis-ja vaikuttamismahdollisuuksiin sekä elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittämiseen liittyen. Kuntastrategian sisältöä ei yksityiskohtaisesti säännellä, vaan se on kunnan itsensä harkittavana.

Kuntastrategian tulee perustua realistiseen nykytila-arvioon kunnan tilanteesta niin talouden kuin muidenkin tekijöiden osalta sekä mahdollisimman laajaan näkemykseen kunnan toimintaympäristössä tulevaisuudessa tapahtuvista muutoksista ja niiden vaikutuksista. Yksi iso muutos on maakuntahallintouudistus. Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakuntatasolle. Kunnan keskeisimmät tehtävät uudistuksen jälkeen ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, paikallisen identiteetin ja lähidemokratian edistäminen sekä elinvoiman edistäminen.

Kuntastrategiatyön pohjaksi toivomme asukkaiden ja yhdistysten näkemyksiä Siikaisten tulevaisuudesta. Mitä uudistus mielestäsi merkitsee Siikaisille? Mikä sinun mielestäsi on tärkeää siikaislaisten tulevaisuuden näkökulmasta? Mitä pitäisi säilyttää, mistä olisit valmis luopumaan? Mitä uutta kunnassa pitäisi kehittää? Minkälaista yhteistyötä tarvitaan ja kenen kanssa? Mihin kunnan voimavarat tulisi suunnata? Kerro näkemyksesi sähköpostilla kunnanjohtajalle, tai laita perinteistä postia kunnantalolle.
Viveka Lanne,
kunnanjohtaja
viveka.lanne(at)siikainen.fi

 

Tähän saakka kunnanvaltuusto on määrittänyt taloussuunnitelmakaudelle tavoitteensa talousarviolaadinnan yhteydessä. Vuoden 2016 talousarvioasiakirjassa tavoitteet on määritetty seuraavasti:

Siikaisten kunnan tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2016 – 2018

Siikaisten kunnanvaltuusto on vuonna 2014 linjannut keskeiseksi tavoitteekseen kunnan itsenäisenä säilymisen vähintään vuoden 2018 loppuun. Keskeisin edellytys tähän on kunnan taloudenhallinta. Taloussuunnitelmakauden 2016-2019 toimet tähtäävätkin kunnan talouden hallintaan siten, että kuntalaisten hyvinvointi, asuinviihtyvyys ja peruspalvelujen saatavuus varmistetaan sekä veroprosentit ja taksat pidetään kohtuullisena.

Toiminta ja palvelut sopeutetaan vastaamaan tarvetta

Lasten päivähoito järjestetään hoidon tarpeen mukaisesti viihtyisissä tiloissa Päiväkoti Pikku-Santrassa. Henkilöstön määrä mitoitetaan hoidossa olevien lasten määrän ja hoidon tarpeen mukaisesti. Perusopetuksen laatu ja erityisopetuksen mahdollisuudet turvataan pitämällä tuntikehys oppilasta kohden muutaman kymmenyksen valtakunnallisen keskiarvon yläpuolella.

Yhteistyötä koululaisten ja kunnan keittiön välillä jatketaan. Kunnan keittiö toimii kustannustehokkaasti pitäen lähiruuan käytön vähintään nykytasolla. Lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksia parannetaan investoimalla koulun yhteyteen rakennettavaan monitoimikenttään.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kasvavista kustannuspaineista ja käynnissä olevista muutoksista huolimatta edellytetään Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän järjestävän välttämättömät lähipalvelut omassa kunnassa. Tiedonkulkua palveluntuottajien ja kunnan välillä parannetaan ongelmien ennalta ehkäisemiseksi.

Kunnan omistamien kiinteistöjen perusparannuksia jatketaan harkitusti. Tilojen tarve- ja kuntokartoitukset toimivat perustana investointipäätöksille. Suunnittelussa huomioidaan Vanhustentalosäätiön purkamisen jälkeen kunnalle siirtyvät vuokra-asunnot. Investoinnit pidetään noin poistojen suuruisina.

Hallinnossa toimintatapojen ja monipuolisen osaamisen kehittäminen jatkuu. Työtä helpottamaan tarkoitettujen ATK-ohjelmistojen lisähyödyntämismahdollisuuksia selvitetään ja otetaan käyttöön. Lähikuntien keskinäisen yhteistyön mahdollisuudet toimintojen turvaamisessa hyödynnetään. Riskienhallintaa parannetaan.

Elinvoimaa ylläpidetään yhteistyöllä

Verkostoitunutta toimintatapaa ja lähikuntien kanssa tehtävää yhteistyötä lisätään edelleen erityisesti vapaa-ajan toimintojen ja matkailun kehittämisessä. Tapahtumia kunnan alueella järjestetään pääosin yhdistysvetoisesti.
Kunnan toimikuntien keskeinen tavoite on yhdistysten ja yritysten välisen vuoropuhelun ja yhteistoiminnan lisääminen.

Kunnan viestintää ja avoimuutta sekä asukkaiden osallisuutta vahvistetaan uuden kuntalain hengen mukaisesti parantamalla kunnan verkkosivuja ja jatkamalla Kuntauutisten julkaisua. Vapaa-ajan asukkaat nähdään tärkeinä elinvoiman vahvistajina ja alueen myönteisen kuvan edistäjinä.

Tonttitarjonta yksityisille ja yrityksille paranee uuden yleiskaavan hyväksymisen myötä. Yrityksille tarjotaan edelleen monipuolisia tuki- ja neuvontapalveluja Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskuksen kautta. Koulun ja yritysten välistä toimivaa yhteistyötä sekä yrittäjyyskasvatusta jatketaan. Kunta arvioi päätöksenteossaan vaikutuksia alueen yritysten toimintaan.

Kunta pitää huolta metsistään ja hyödyntää niitä suunnitelmallisesti.

Verot ja taksat pidetään kohtuullisina

Veroprosentit pidetään kohtuullisena suhteessa naapurikuntiin.

Lupamaksut ja taksat asetetaan niin, että ne kattavat suurimman osan kunnalle aiheutuvista kustannuksista. Vesi- ja viemäriyhteistyötä vahvistetaan ylikunnallisesti, jotta kustannusten tuntuva kasvu estetään.